AVG verklaring

Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen dat Autoschade SterGarant het AVG-programma geheel of

gedeeltelijk heeft doorlopen. Autoschade SterGarant verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals die

voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Indien niet alle programmaonderdelen zijn afgewerkt en de verklaring toch wordt aangevraagd, dan is geen

volledige invulling gegeven aan de eisen van de wetgever. De Stichting AVG voor Verenigingen adviseert de

openstaande punten alsnog zo snel mogelijk af te werken en in elk geval in het programma een aantekening te

maken wanneer dit zal gebeuren.

In de hierna volgende verklaring staan alle onderdelen/stappen die Autoschade SterGarant heeft doorlopen om te

voldoen aan de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en onderdelen van de wet

van toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is. Waar nodig is additionele informatie verstrekt ter verduidelijking

van de situatie.

Autoschade SterGarant begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij regelmatig de gegevens

moeten controleren en updaten.

Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Autoschade

SterGarant kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar eer en geweten

aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door Autoschade SterGarant zijn te vinden op de

volgende pagina('s) van deze verklaring.

Aldus opgemaakt te Gorinchem,

d.d. 23-5-2019,

door Stichting AVG voor Verenigingen

gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.

2.1 Inventarisatie persoonsgegevens.

Geef hieronder aan welke persoonsgegevens binnen de organisatie gebruikt worden.

Andere gewone persoonsgegevens:

Geboortedatum en -plaats alleen bij personeel

Aantekeningen bijzondere persoonsgegevens:

Kopie ID en BSN alleen voor personeel

Gewone persoonsgegevens

 Naam/ voorletters/ tussenvoegsel

 Titels

 Adres

 Postcode

 Plaats

 Provincie

 Land

 Woonplaats

 Telefoonnummer

 Faxnummer

 E-mailadres

 Website

 Geslacht

 Geboortedatum

 Geboorteplaats

 Overlijdensdatum

 Burgerlijke staat

 LinkedIn

 Facebook

 Twitter

 Werkzaam bij organisatie

 Bankrekeningnummer

 Inloggegevens (gebruikersnaam/wachtwoord)

 Voertuig kentekenplaat

 Salarisgegevens Salarisgegevens worden niet

gezien als bijzondere gegevens.

Bijzondere persoonsgegevens

 Etnische afkomst

 Politieke opvattingen of voorkeur

 Religieuze opvatting of overtuiging

 Lidmaatschap van een vakbond

 Genetische of biometrische gegevens met het oog

op unieke identificatie

 Gegevens over gezondheid

 Gegevens over seksuele geaardheid

 Strafrechtelijke gegevens of veroordelingen of

daarmee verband houdende

veiligheidsmaatregelen

 Kopie identiteitsbewijs/paspoort, zonder voorlegger

gekopieerd

 BSN-nummer Organisaties buiten de overheid

mogen het BSN alleen gebruiken als dat wettelijk

is bepaald. Dit geldt bijvoorbeeld voor werkgevers,

zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken en

zorgverzekeraars. Ook in het onderwijs en

kinderopvang wordt het BSN gebruikt.

3.1 Inventarisatie doelbinding.

Welke persoonsgegevens verwerk je, met welk doel en heb je ze daar ook voor gekregen? Dat noemen we

‘doelbinding’. Het is belangrijk dat je persoonsgegevens alleen verwerkt (dus opslaat en gebruikt) voor de

doeleinden waarvoor je deze hebt verkregen.

Voor de inventarisatie van de vormen van doelbinding binnen de onderneming hebben wij onderstaand schema

gemaakt. Voor doelbindingen die veel voorkomen, hebben wij het schema al ingevuld en die kun je dus zo

aanvinken. Komen er binnen je onderneming nog andere doelbindingen voor, dan kun je deze in de open vorm

noteren bij 3.3.

Grondslag: Grondslag is een reden op basis waarvan je de persoonsgegevens mag verwerken. Een reden kan zijn

een verkregen toestemming (b.v. het krijgen van een visitekaartje of een inschrijving voor een nieuwsbrief). Een

reden kan ook zijn dat je deze persoonsgegevens nodig hebt voor het uitvoeren van een overeenkomst (b.v. een

koopcontract of een lidmaatschapsovereenkomst).

LET OP: Het is verstandig zo min mogelijk persoonsgegevens te hanteren. Vraag dus alleen de gegevens die je

echt nodig hebt voor het goed functioneren van je organisatie.

(N = Naam, A = Adres, W = Woonplaats, T = Telefoon, E = e-mailadres)

 Klant of leverancier

Persoonsgegevens: NAWTE.

Grondslag: Opdracht of contract.

Verwerkingen: Administratie, bevestiging, uitlevering.

Verwerkt door: Afdeling administratie, afdeling sales en afdeling inkoop.

Bewaartermijn: Gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Beschrijf hieronder kort uw situatie:

Klant: voor het maken van een schadecalculatie en een factuur bewaren wij NAWTE gegevens van onze klanten in

onze administratie.

Leverancier: voor onze boekhouding bewaren wij NAWTE gegevens, KVK- en BTW nummer van onze

leveranciers.

 Klant en BSN

Organisaties buiten de overheid mogen het BSN (burger-servicenummer) alleen gebruiken als dat volgens de wet

is toegestaan. Anders mag het niet! Het is toegestaan voor bijvoorbeeld werkgevers, zorgverleners, zoals

huisartsen en apotheken en ook voor zorgverzekeraars. Ook in het onderwijs wordt het BSN gebruikt. Hier heet het

ook wel onderwijsnummer of persoonsgebonden nummer. Organisaties kunnen niet onder het verbod uitkomen

door mensen toestemming te vragen voor het gebruik van hun BSN!

Persoonsgegevens: NAWTE + BSN.

Grondslag: Overeenkomst met handtekening op papier.

Verwerkingen: Interactie met de overheid in het belang van (en met toestemming van) de klant.

Verwerkt door: Afdeling administratie.

Bewaartermijn: Gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Beschrijf hieronder kort uw situatie:

 VvE-leden en -gebruikers

Het bestuur van de VvE dient op grond van het reglement ex artikel 5:112 BW een register bij te houden van

eigenaars en een register van gebruikers. In dit register zijn persoonsgegevens opgenomen.

Persoonsgegevens: NAWTE + bankgegevens + kentekengegevens.

Grondslag: Akte van splitsing en het reglement ex artikel 5:112 BW.

Verwerkingen: Beheeractiviteiten van de VvE in de breedste zin van het woord in het belang van( en met

toestemming van) de (gezamenlijke) eigenaars.

Verwerkt door: Bestuur en beheerder.

Bewaartermijn: Gedurende lidmaatschap of gebruik en 12 maanden daarna en voorts alleen in de financiële

administratie voor maximaal 7 jaar.

Beschrijf hieronder kort uw situatie:

 Aanmelden voor nieuwsbrief

Persoonsgegevens: Naam en e-mailadres.

Grondslag: Aanmelding voor nieuwsbrief (formulier op de website).

Verwerkingen: Informatie verstrekking in de vorm van nieuwsbrieven.

Verwerkt door: Afdeling communicatie.

Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Beschrijf hieronder kort uw situatie:

 Prospect, stakeholder-/lobbycontacten en geïnteresseerde

Persoonsgegevens: NAWTE.

Grondslag: Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via LinkedIn.

Verwerkingen: Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven of gerichte contacten.

Verwerkt door: Afdeling communicatie, directie, vakkennisafdelingen en/of relatie beheerder.

Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men contact heeft.

Beschrijf hieronder kort uw situatie:

 Stakeholder-/lobbycontacten met politieke voorkeur

Persoonsgegevens: NAWTE + politieke voorkeur.

Grondslag: Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via LinkedIn.

Verwerkingen: Persoonlijke contacten en nieuwsvoorziening.

Verwerkt door: Afdeling communicatie, directie.

Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men contact heeft.

Beschrijf hieronder kort uw situatie:

 Medewerkers

Persoonsgegevens: NAWTE + geboortedatum, kopie ID en bankgegevens.

Grondslag: Arbeidsovereenkomst.

Verwerkingen: Salariëring.

Verwerkt door: HRM-afdeling.

Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men een contract heeft.

Beschrijf hieronder kort uw situatie:

Deze gegevens worden door ons in een map opgeslagen en in een kast opgeborgen. Middels mailcorrespondentie

met de accountant zijn de gegevens beschikbaar van ons personeel.

 Medewerkersfoto’s op de website

Persoonsgegevens: Naam + foto.

Grondslag: Aanvullende personeelsovereenkomst.

Verwerkingen: Medewerkersfoto’s op website.

Verwerkt door: Administratie, afdeling communicatie.

Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men een contract heeft.

Beschrijf hieronder kort uw situatie:

Er staat 1 foto op de website van onze hele team. Dit hebben wij vooraf besproken tijdens een vergadering en

vastgelegd in een notulen.

 Vrijwilligers

Persoonsgegevens: NAWTE.

Grondslag: Vrijwilligersovereenkomst.

Verwerkingen: Informatieverstrekking.

Verwerkt door: Afdeling communicatie, vakkennisafdelingen en/of relatie beheerder.

Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men een contract heeft.

Beschrijf hieronder kort uw situatie:

 Direct marketing (alleen bellen of papier)

Persoonsgegevens: NAWTE.

Grondslag: Geen overeenkomst nodig.

Verwerkingen: Toesturen van (of bellen over) informatie over de organisatie en/of producten/diensten.

Verwerkt door: Afdeling marketing/communicatie.

Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect voor de organisatie of haar

diensten/producten.

Beschrijf hieronder kort uw situatie:

Een paar keer per jaar plaatsen wij een advertentie in verschillende bladen voor reclamedoeleinden.

 Digitale direct marketing (e-mail, facebook, LinkedIn, fax, SMS etc.)

Persoonsgegevens: NAWTE.

Grondslag: Digitale toestemming vooraf, b.v. bij aanvragen van informatie of inschrijven voor een

nieuwsbrief.

Verwerkingen: Digitaal toesturen van (of benaderen over) informatie over de organisatie en/of

producten/diensten.

Verwerkt door: Afdeling marketing/communicatie.

Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect voor de organisatie of haar

diensten/producten.

Beschrijf hieronder kort uw situatie:

Wij mailen met onze klanten en leveranciers.

Wij hebben als bedrijf Facebook en plaatsen hier na goedkeuring soms voertuigen van klanten die herstelt zijn of

gespoten.

3.3 Beschrijving van extra doelbinding.

Als je meer persoonsgegevens, verwerkingen en/of overeenkomsten hebt dan bij 3.1 beschreven, voeg deze dan

hieronder toe. Voeg de extra beschrijving over doelen en doelbinding hieronder toe zodat we die kunnen opnemen

in de AVG-verklaring.

4.1 Privacy policy vindbaar, verwijzing in documenten.

De privacy policy van de organisatie moet voor iedereen waarvan je persoonsgegevens verwerkt vindbaar zijn. Het

eenvoudigste is om deze op de website van de organisatie te zetten en op elke pagina (onderaan) een link hier

naartoe te leggen.

Beschrijf hieronder kort uw situatie:

Beschrijf hieronder kort uw situatie:

 Wij als organisatie hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op onze website.

 Wij als organisatie hebben onze privacy policy niet vindbaar gemaakt op onze website.

In alle overeenkomsten (documenten waarin persoonsgegevens gevraagd worden) moet een verwijzing staan naar

de privacy policy.

 Wij als organisatie verwijzen in al onze documenten (contract, overeenkomst, aanmeldingsformulier, etc.)

waarin persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op de website van de organisatie.

 Wij als organisatie verwijzen in documenten (contract, overeenkomst, aanmeldingsformulier, etc.) waarin

persoonsgegevens staan niet naar onze privacy policy op de website van de organisatie.

5.1 Werken met verwerkersovereenkomst.

Als organisatie mag je persoonsgegevens niet doorgeven aan een andere partij welke ten behoeve van jou

persoonsgegevens verwerkt zonder een verwerkersovereenkomst. In een verwerkersovereenkomst spreek je af wat

de ander met de gegevens mag doen én ook vooral wat niet.

Beschrijf hieronder kort uw situatie:

Wij geven in sommige gevallen persoonsgegevens door aan andere partijen, zoals verzekeringsmaatschappij en

tussenpersonen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben. Wij bellen bijvoorbeeld naar

verzekeringsmaatschappijen om een expert te regelen. Ook mailen wij naar deze instanties onze facturen met een

akte van cessie ondertekend door de klant. De klant heeft dan goedkeuring gegeven middels zijn handtekening. Wij

vermelden in onze email ook dat de AVG te downloaden is op onze website.

 Wij als organisatie verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we

geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden

waarvoor we ze hebben gekregen.

 Wij als organisatie verklaren dat wij ook persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

 Wij als organisatie verklaren dat wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.

6.1 Toegangsbeveiliging.

Om zeker te weten dat alleen geautoriseerde personen de persoonsgegevens kunnen inzien en bewerken, moeten

deze altijd beveiligd zijn met een wachtwoord en als het kan ook met een gebruikersnaam. Zo kun je een Excelbestand

beveiligen met een wachtwoord en een PC voorzien van een gebruikersnaam en een wachtwoord. Zorg er

dus voor dat je altijd minimaal één keer een wachtwoord moet weten voordat je de persoonsgegevens van jouw

organisatie kunt inzien of bewerken.

Beschrijf hieronder kort uw situatie:

 Wij als organisatie hebben persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een

gebruikersnaam en een wachtwoord.

 Wij als organisatie hebben persoonsgegevens niet altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een

gebruikersnaam en een wachtwoord.

 Wij als organisatie hebben geen persoonsgegevens elektronisch opgeslagen en hebben daarom geen

toegangsbeveiliging.

7.1 Software en antivirussoftware up-to-date.

Om systemen zo veilig mogelijk te laten zijn, moet je ze up-to-date houden. Dit doe je door het aanzetten van het

automatisch ophalen en installeren van updates van de software. Zorg ook voor goede antivirussoftware. Zorg

ervoor dat alle software ingesteld is op het automatisch ophalen en uitvoeren van updates. Maak goede afspraken

met al je softwareleveranciers.

Beschrijf hieronder kort uw situatie:

 Wij als organisatie hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met

beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om

automatisch updates op te halen en te installeren.

 Wij als organisatie hebben de persoonsgegevens niet alleen opgeslagen op computers/servers met

beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om

automatisch updates op te halen en te installeren.

 Wij als organisatie hebben geen persoonsgegevens elektronisch opgeslagen en hebben daarom geen

software updates.

8.1 Opslaan alleen binnen de EU.

Binnen de EU is het niveau van gegevensbescherming gelijk. Dat komt omdat alle EU-lidstaten moeten voldoen

aan de AVG. Als je persoonsgegevens verwerkt buiten de EU, bijvoorbeeld door deze te laten verwerken door een

partij buiten de EU of er een passend beschermingsniveau bestaat voor dat land , bijvoorbeeld door een

adequaatheidbesluit van de Europese Commissie. Je moet ook weten en kunnen aantonen dat er passende of

geschikte waarborgen zijn, en hoe er een kopie van kan worden verkregen of waar ze kunnen worden

geraadpleegd.

De wetgever is dus extra streng als je persoonsgegevens wilt verwerken/opslaan buiten de EU. Als je dat toch zou

willen, dan moet er heel veel geregeld worden bovenop de normale AVG-verplichtingen. Dus check of je

dienstverlener (drukker, verspreider, enz.) de toevertrouwde persoonsgegevens binnen de EU opslaat.

Het is dus het makkelijkste om persoonsgegevens alleen te verwerken binnen de EU, dit raden wij daarom ook

sterk aan.

Beschrijf hieronder kort uw situatie:

 Wij als organisatie verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die

gevestigd zijn buiten de EU.

 Wij als organisatie verklaren dat wij ook persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die

gevestigd zijn buiten de EU.

9.1 Data back-up.

Om de persoonsgegevens te beschermen tegen het verlies of diefstal moet je back-ups maken. Het is noodzakelijk

om dat regelmatig te doen. Zorg ervoor dat deze back-up veilig wordt opgeborgen.

Beschrijf hieronder kort uw situatie:

Op een stick en een externe schijf worden back-ups gemaakt. Deze stick en schijf worden bewaard in een gesloten

kast.

 Wij als organisatie hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.

 Wij als organisatie hebben de persoonsgegevens niet beveiligd met een back-up.

 Wij als organisatie hebben geen persoonsgegevens elektronisch opgeslagen en hebben daarom geen backup.

10.1 Geautoriseerde medewerkers.

Via autorisatie regel je wie binnen de organisatie welke persoonsgegevens mag verwerken.

Beschrijf hieronder kort hoe jullie de autorisatie geregeld hebben:

Alleen Erik Faber, eigenaar en Iris Houtkoop, adm. werkster hebben toegang tot de persoonsgegevens van de

organisatie.

Onderstaande vragen zijn alleen ter bewustwording en hoeven niet precies ingevuld te worden!

Wij als organisatie hebben 2 personen geautoriseerd om de persoonsgegevens van de organisatie in te zien en te

verwerken indien dit nodig in voor de uitoefening van hun functie.

Wij als organisatie hebben van 2 personen de persoonsgegevens geregistreerd.

 In onze organisatie hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot de persoonsgegevens van de

organisatie.

 In onze organisatie hebben ook niet geautoriseerde personen toegang tot de persoonsgegevens van de

organisatie.

11.1 Vernietigen persoonsgegevens.

Geef hieronder aan dat je organisatie alle persoonsgegevens vernietigt door bijvoorbeeld een regel te wissen in

Excel en/of het versnipperen van een aanmeldingsformulier als er geen overeenkomst meer is. Persoonsgegevens

mogen niet langer worden bewaard dan voor verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Dus:

na beëindiging van een overeenkomst worden de persoonsgegevens van die persoon vernietigd.

Wijs aan wie verantwoordelijk is voor het vernietigen van persoonsgegevens of de controle op de vernietiging.

NB: Verscheuren en weggooien is onvoldoende. Schaf daarom een versnipperaar aan.

Let op: In de financiële administratie mogen (of eigenlijk: moeten!) deze persoonsgegevens nog wel blijven staan,

want daar geldt een (wettelijke) bewaarplicht van 7 jaar.

Beschrijf hieronder kort uw situatie:

 Wij als organisatie verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond

waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.

 Wij als organisatie verklaren dat wij geen persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond

waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.

12.1 Toestemming voor direct marketing en bij minderjarigheid.

Bij direct marketing.

De wetgever maakt onderscheid tussen gewone direct marketing (bellen en post sturen) of digitale marketing (via email,

fax, Facebook, LinkedIn of sms). Doordat gewone direct marketing een organisatie geld kost zal dat altijd

beperkt blijven. Juist digitale marketing is nagenoeg gratis en kan daardoor heel veel toegepast worden met alle

gevolgen van dien.

Beschrijf hieronder kort uw situatie:

Bij minderjarigheid (jonger dan 16 jaar).

Als je persoonsgegevens online verwerkt van personen jonger dan 16 jaar via bijvoorbeeld een app, online game,

webwinkel of via sociale media, dan moet je daarvoor altijd schriftelijk een toestemming hebben van de ouder,

verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Geef hieronder aan dat je organisatie dat ook altijd zo doet.

Beschrijf hieronder kort uw situatie:

 Wij als organisatie vragen vooraf altijd toestemming voordat we iemand benaderen via digitale direct

marketing.

 Wij als organisatie vragen vooraf geen toestemming voordat we iemand benaderen via digitale direct

marketing.

 Wij als organisatie maken geen gebruik van digitale direct marketing.

 Wij als organisatie verklaren dat wij alleen online persoonsgegevens van minderjarigen verwerken

bijvoorbeeld een app, online game, webwinkel of via sociale media als daarvoor schriftelijke toestemming is

gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 Wij als organisatie verklaren dat wij persoonsgegevens van minderjarigen online verwerken bijvoorbeeld een

app, online game, webwinkel of via sociale media zonder dat daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven

door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 Wij als organisatie verklaren dat wij geen persoonsgegevens van minderjarigen online verwerken bijvoorbeeld

een app, online game, webwinkel of via sociale media.

13.1 Papieren documenten en beveiliging.

Als persoonsgegevens ook vastliggen op papier (denk aan contracten), dan moeten die papieren met

persoonsgegevens achter slot en grendel zijn opgeslagen. Praktisch: bewaar dus alle papieren met

persoonsgegevens in een kast die je steeds op slot doet. Alleen personen die voor hun werk voor de organisatie

daarvoor toestemming hebben, mogen in die kast komen.

Beschrijf hieronder kort uw situatie:

De enige werkorders met persoonsgegevens die niet achter slot en grendel worden bewaard, zijn de werkorders

van de auto's in de werkplaats. Deze werkorder liggen in de werkplaats; echter de werkplaats is niet toegankelijk

voor onbevoegden.

 Wij als organisatie hebben papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot

en grendel.

 Wij als organisatie hebben niet alle papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen

achter slot en grendel.

 Wij als organisatie hebben geen papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan.

14.1 Datalekken.

Iedereen in de organisatie moet op de hoogte zijn wat een een datalek is en wat je eraan moet doen. Geef aan wat

voor jullie van toepassing is:

Beschrijf hieronder kort hoe jullie met datalekken omgaan:

 Binnen onze organisatie is iedereen op de hoogte van wat een datalek is. Ook is bekend waar dit intern

gemeld moet worden zodat wij als organisatie adequaat het datalek kunnen afhandelen en documenteren.

 Binnen onze organisatie is niet iedereen op de hoogte van wat een datalek is. Ook is niet bekend waar dit

intern gemeld moet worden zodat wij als organisatie adequaat het datalek kunnen afhandelen en

documenteren.

15.1 Medewerkers geïnstrueerd

Wij hebben onze medewerkers als volgt geïnstrueerd:

Hieronder is ruimte om te beschrijven hoe jullie de medewerkers geïnstrueerd hebben:

 Alle medewerkers hebben de video van de Stichting AVG bekeken.

 We hebben het onderwerp privacy bescherming in alle afdelingsoverleggen besproken.

 We hebben uitlegposters opgehangen.

 We hebben alle medewerkers een brief gestuurd met uitleg en instructie.

 We hebben met alle medewerkers een workshop over privacy bescherming gevolgd.

 We hebben een nieuwsbrief voor alle medewerkers waarin we regelmatig aandacht besteden aan privacy

bescherming.

 Onze directeur/voorzitter heeft alle medewerkers opgeroepen extra aandacht te besteden aan privacy

bescherming.

16.3 Afronding.

Naam organisatie: Autoschade SterGarant

Plaats: Purmerend

Datum: 23-5-2019

De AVG-verklaring is een automatische samenvatting van alle vragen en antwoorden in het stappenplan. De AVGverklaring

is geen juridisch document maar een verklaring waarin je zelf verklaart dat je alle inspanningen hebt

gepleegd om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming te voldoen. Wij zien in de praktijk dat sommige

gebruikers de AVG-verklaring regelmatig opvragen en gebruiken als een todolijst.

Je kunt de AVG-verklaring zo vaak opvragen als je wilt.